ตารางให้บริการรับ - ส่ง ระหว่างวิทยาเขต

Shuttle Service Schedule

Back

วันเสาร์ | Saturday

มจธ. บางมด - มจธ. บางขุนเทียน

KMUTT Bangmod - KMUTT Bangkhuntien

มจธ. บางขุนเทียน - มจธ. บางมด

KMUTT Bangkhuntien - KMUTT Bangmod

เวลาออก | Time
08:30
09:00
11:00
12:00
14:00
16:00
17:30
18:00
เวลาออก | Time
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ | Sunday/Holliday

มจธ. บางมด - มจธ. บางขุนเทียน

KMUTT Bangmod - KMUTT Bangkhuntien

มจธ. บางขุนเทียน - มจธ. บางมด

KMUTT Bangkhuntien - KMUTT Bangmod

เวลาออก | Time
09:00
11:00
14:00
18:00
เวลาออก | Time
10:00
13:00
17:00
19:00

มีปัญหาในการใช้บริการ โทร. 02-4708332 (บางมด), 02-4707010 (บางขุนเทียน)

In case of problems, please call 02-4708332 (Bangmod), 02-4707010 (Bangkhuntien)

ส่วนอาคารและสถานที่ | Building and Ground Division