Spotlight

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) เป็นทุนให้อาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า ผู้ที่ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐ