Spotlight

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Thai Visiting Scholar Program (TVS) ประจำปี 2561

ทุน 2018 Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยขั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมร