Spotlight

ทุน 2018 Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)

ทุน 2018 Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวล